سوال پیامکی روزانه
سوال پیامکی روزانه طرح ملی قرآنی بشارت 1451 با محوریت سوره واقعه
چه کسی در حال احتضار به ما نزدیک است؟
* نام و نام خانوادگی
* کد ملی(10 رقم)
* شماره تلفن همراه
* استان
غذای بهشتیان چیست؟
سن زنان بهشتی چگونه است؟
بیشتر سعادتمندان از چه دوره ای هستند؟