موضوعات طرح 1451تابستان 1396 با محوریت سوره مبارکه واقعه
1-توصیف خداوند از روز واقعه چیست؟


2-"خافضه رافعه" یعنی چه؟


3- برای تقرب به خدا چه میتوان کرد؟


4-"اصحاب میمنه" یعنی چه؟


5-توصیف خدا از نوشیدنی های بهشتی چگونه است؟


6- توصیف خدا از همسران بهشتی چگونه می باشد؟


7- نعمت های بهشتی نتیجه چیست؟


8- سایه ها در بهشت چگونه اند؟


9- سایه های دوزخی چگونه است؟


10- علت گرفتاری تیره بختان در دوزخ چیست؟


11- از نگاه قرآن مرگ و دنیای پس از آن چگونه است؟


12-خداچه قسمی را بزرگ می شمارد؟


13- چه کسانی به رازهای پنهان کتاب الهی دسترسی دارند؟


14- در کدامین لحظات می توان خدا را نزدیکتر حس کرد؟


* نام و نام خانوادگی
* کد ملی(10 رقم)
* شماره تماس
* استان